بیمه ها

همکاری با بیمه های مطرح

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

Diba-Clinic-Department-Icon-01

تامین اجتماعی

Diba-Clinic-Department-Icon-02

سلامت

Diba-Clinic-Department-Icon-03

نیروهای مسلح

Diba-Clinic-Department-Icon-04

ایران

Diba-Clinic-Department-Icon-05

سینا

Diba-Clinic-Department-Icon-06

رازی

Diba-Clinic-Department-Icon-07

بانک صادرات

Diba-Clinic-Department-Icon-08

بانک سپه

Diba-Clinic-Department-Icon-09

بانک کشاورزی

Diba-Clinic-Department-Icon-10

بانک تجارت

Diba-Clinic-Department-Icon-11

بانک ملت

Diba-Clinic-Department-Icon-12

بانک رفاه کارگران

Diba-Clinic-HomePage_call-Icon

برای معاینه به دکتر احتیاج دارید؟ خواستار خدمات اورژانس شوید!

0۴1-3333-4121

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است