image-layers-1_1
image-layers-1_2
image-layers-1_3
ماموریت ما

درحال تکمیل

  • درحال تکمیل
  • درحال تکمیل
  • درحال تکمیل
  • درحال تکمیل
  • درحال تکمیل
تاریخچه ما

درحال تکمیل

پزشکان و کادر درمانی کلینیک دیبا، طی سالها، در بیمارستانها، مطبها و مراکز درمانی شهر، درخدمت سلامت بیماران بوده اند و بویژه کارنامه درخشانی در میدان مبارزه با بیماری covid 19  داشته اند.

هسته اولیه موسسین کلینیک دیبا، در تابستان گرم سال 1398 و با نیت گشایش افق های جدید در مسیر ارتقای سلامت جامعه، با فراهم کردن محیطی شایسته هموطنان و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بطور متمرکز تشکیل شد. طی حدود دو سال، همکارانی در رشته های تخصصی مختلف به جمع هسته اولیه پیوستند و جلسات متعدد هم اندیشی و برنامه ریزی برگزار و قدمهای اولیه برای تاسیس کلینیک برداشته شد و با حسن نیت وهمت همکاران، کلینیک دیبا در زمستان 1399 شروع بکار کرد.

هدف غائی ما، تامین تمام نیازهای مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان، در یک مجموعه مجهز و کامل (one day clinic) میباشد و همچنان چشم بر افق های روشن پیش رو دوخته ایم و با تمام قوا در مسیر ارتقا و پیشرفت قدم بر میداریم .  

درحال تکمیل

درحال تکمیل

درحال تکمیل

??13

درحال تکمیل

درحال تکمیل

درحال تکمیل

??13

درحال تکمیل

درحال تکمیل

درحال تکمیل

??13

درحال تکمیل

درحال تکمیل

درحال تکمیل

??13

درحال تکمیل

درحال تکمیل

درحال تکمیل

??13

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است