درمانگاه‌عمومی و تحت‌نظر


درحال تکمیل.

درمان

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

درمانگاه‌عمومی و تحت‌نظر به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعین محترم میباشد.

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است